Omgaan met DIVERSITEIT

In deze training hanteren we het begrip diversiteit als een breed kader. Wetenschappelijke kennis en meer weten over achtergronden van kinderen helpen om inzicht en begrip te krijgen, zodat de leerkracht adequaat kan omgaan met de diversiteit in de klas. Het eigen handelen in de klas en de onderwijsbehoefte van het kind vormen de rode draad  van de training.

Doelen

De leerkracht

  • gebruikt eigen casuïstiek om de manier waarop zij/hij met diversiteit in de klas omgaat te analyseren en te bespreken
  • observeert het gedrag van een kind met uitstel van het eigen oordeel.
  • gebruikt kennis uit de [onderzoeks-]literatuur bij het vaststellen van zowel de onderwijsbehoefte bij kinderen als voor het bepalen wat effectief leerkracht-handelen is in een specifieke situatie

Effect van de training

Na het doorlopen van de training benadert de leerkracht klassensituaties vanuit een onderzoekend perspectief: door vragen te stellen erachter komen wat het kind beweegt en hoe daar effectief op gereageerd kan worden.