Time-in educatie

 

Time-in Educatie geeft trainingen en cursussen aan onderwijsprofessionals zoals; omgaan met diversiteit, trauma-sensitief lesgeven, interculturele- en non-verbale communicatie. Ook voor ambulante begeleiding NT2/gedrag kan Time-in Educatie worden ingeschakeld.

Time-in Educatie is tot stand gekomen vanuit hulpvragen van scholen, intern begeleiders en leerkrachten. Veel basisscholen kregen in korte tijd te maken met leerlingen en ouders die in Nederland kwamen wonen door arbeidsmigratie of doordat gezinnen gevlucht zijn om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld door oorlog, natuurrampen, geweld, armoede, sociale onzekerheid.

Veel hulpvragen van onderwijsprofessionals waren allereerst gericht op het leren van de Nederlandse taal. Maar bij nader inzien is de hulpvraag veel breder dan dat. 

Nieuwe Nederlanders, zowel leerlingen als ouders, hebben ieder hun eigen cultuur, gewoontes en tradities meegenomen. Vaak zijn er verschillen tussen normen en waarden en maken taalbarrières de communicatie soms lastig. Ook zijn er verschillen tussen het onderwijs in land van herkomst en dat van Nederland. Soms hebben leerlingen traumatische gebeurtenissen meegemaakt door life-events.

Het komt dan ook voor dat er botsingen ontstaan tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit is onnodig en veelal te voorkomen door te werken vanuit een houding gebaseerd op kennis. 

 

Time-in Educatie werkt aan het vergoten van de onderwijskansen voor alle de leerlingen!